Paragraf § 83 – Občanský soudní řád

§ 83
(1) Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.
(2) Zahájení řízení
a) o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním,62b)
b) o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitelů,62c)
c) ve věcech přeměn obchodních společností, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,41)
d) ve věcech náhrady škody nebo dorovnání výše protiplnění podle zákona o nabídkách převzetí anebo ve věcech přezkoumání protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů,
e) v dalších věcech stanovených zvláštními právními předpisy,
brání též tomu, aby proti témuž žalovanému probíhalo u soudu další řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné nároky.
41) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
62a) § 4 zákona č. 85/1996 Sb.
62b) § 53 a 54 obchodního zákoníku.
62c) Například § 25 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz