Paragraf § 35 – Občanský soudní řád

§ 35
Účast státního zastupitelství
(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech
a) určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,
b) uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině,
c) nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,
d) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti,
e) způsobilosti k právním úkonům,
f) prohlášení za mrtvého,
g) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
h) umoření listin,
i) obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek,57a)
j) některých otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob (§ 200e),
k) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria53c),
l) společenství vlastníků jednotek,
m) vyslovení neplatnosti dražby57b),
n) navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí (§ 193a).
Oprávnění státního zastupitelství, popřípadě nejvyššího státního zástupce podat návrh na zahájení řízení podle zvláštních předpisů58) tím není dotčeno.
(2) Státní zastupitelství je v takovém řízení oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu.
(3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) může státní zastupitelství podat ve veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li zahájeno podle § 81 odst. 1 a 2 nebo na návrh jiného navrhovatele.
(4) Soud uvědomí státního zástupce o zahájení řízení podle odstavce 1 písm. e) a g).
53c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
57a) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
57b) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
58) Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz