Paragraf § 200u – Občanský soudní řád

§ 200u
(1) Soud je povinen návrh projednat přednostně a s největším urychlením.
(2) Soud rozhoduje usnesením.
(3) Proti usnesení soudu nejsou opravné prostředky přípustné.
(4) Doručením navrhovateli je usnesení vykonatelné.
(5) Nařídil-li soud usnesením propuštění navrhovatele na svobodu při jednání, doručí toto usnesení účastníkům řízení bezprostředně po jeho vyhlášení. Bylo-li rozhodováno bez jednání, doručí soud usnesení účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání. Orgán policie, který vydal rozhodnutí o zajištění, je po doručení usnesení povinen neprodleně učinit opatření, aby orgán policie, který provozuje zařízení, v němž je navrhovatel zajištěn, navrhovatele bez průtahů propustil.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz