Paragraf § 334a – Občanský soudní řád

§ 334a
(1) Cenné papíry se sepíší, jakmile se soud dozví, že pro povinného jsou takové cenné papíry evidovány u osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.91) V případě potřeby nebo pochybností si vyžádá zprávu od osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.
(2) Po sepsání soud sdělí osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů, jaké zaknihované nebo imobilizované cenné papíry povinného byly sepsány, kdy k sepsání došlo a že povinný s nimi nesmí počínaje tímto dnem nakládat (§ 324). Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů obsah sdělení zapíše do své evidence vedené podle zvláštního zákona.
(3) Sepsané zaknihované a imobilizované cenné papíry soud zpeněží v souladu se zvláštními předpisy. Potřebné úkony provede vykonavatel; má přitom všechna práva, která jinak přísluší povinnému jako majiteli účtu u osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů nebo jako osobě oprávněné z těchto cenných papírů.
(4) Ustanovení § 334 odst. 4 zde platí obdobně.
(5) Jsou-li zaknihované a imobilizované cenné papíry podle odstavce 1 předmětem finančního zajištění85a) podle zvláštního právního předpisu85b) nebo podle zahraniční právní úpravy, nelze po dobu trvání tohoto finančního zajištění provést výkon rozhodnutí jejich prodejem.
85a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.
85b) Obchodní zákoník.
91) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz