Paragraf § 299 – Občanský soudní řád

§ 299
(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou
a) náhrada mzdy nebo platu,
b) nemocenské80a),
c) ošetřovné80a) nebo podpora při ošetřování člena rodiny,
d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství80a),
e) peněžitá pomoc v mateřství80a),
f) důchody, s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost,
g) stipendia,
h) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
i) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
j) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
k) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta80b).
(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.
80a) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
80b) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz