Paragraf § 138 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 138
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb., se mění takto:
1. § 2 se zrušuje.
2. § 3 zní:
"§ 3
Ředitelství služby dopravní policie vykonává působnost okresního dopravního inspektorátu ve vztahu k zastupitelským úřadům cizích států ve věcech evidencí silničních vozidel a schvalování technické způsobilosti silničních vozidel.".
3. § 4 se zrušuje.
4. V § 5 odst. 1 se písmena a), b), c), d), e), g) a k) zrušují.
Dosavadní písmena f), h), i) a j) se označují jako písmena a), b), c) a d).
5. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
6. § 6 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 5), 6), 7), 8), 9) a 10) se zrušují.
7. § 9 až 11 se zrušují.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz