Paragraf § 122a – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 122a
Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel35b) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu35c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o
a) státních občanech České republiky35d)
1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. pohlaví,
5. státní občanství,
6. místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky narodil v cizině,
7. adresa místa trvalého pobytu,
8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
9. datum, místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. pohlaví,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. místo a stát narození,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10. datum, místo a okres úmrtí, případně datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
11. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(3) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely ověřování údajů vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat35e), popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje ministerstvo neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po ověření údaj opraví, doplní nebo zlikviduje35f).
(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
35b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
35c) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
35d) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
35e) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
35f) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz