Paragraf § 94a – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 94a
Pozbytí řidičského oprávnění
(1) Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem30) uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
(2) Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.
(3) Pro odevzdání řidičského průkazu platí obdobně § 113 odst. 5.
30) Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz