Paragraf § 118 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 118
Neplatnost řidičských průkazů
(1) Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je neplatný, jestliže
a) uplynula doba jeho platnosti,
b) údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti,
c) jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy,
d) je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné.
(2) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož držitel má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum33) na dobu delší než 1 rok, neopravňuje k řízení motorového vozidla na území České republiky, jestliže tento držitel nepožádal o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz podle § 116 odst. 2 nebo odst. 3; toto neplatí, jestliže se na držitele řidičského průkazu vydaného cizím státem vztahuje výjimka podle § 116 odst. 6.
33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz