Paragraf § 122 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 122
Centrální registr řidičů
(1) Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v centrálním registru řidičů (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem, jehož správcem je ministerstvo. Centrální registr je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a) Ministerstvo je správcem centrální evidence paměťových karet řidiče.
(2) Ministerstvo v centrálním registru a v centrální evidenci paměťových karet řidiče zpracovává údaje předávané obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů a z evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče způsobem stanoveným zvláštním zákonem.35a)
(3) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálního registru na základě písemné žádosti pouze subjektům a za podmínek uvedených v § 121.
(4) Z centrálního registru poskytuje ministerstvo pouze ty osobní údaje řidiče, které jsou vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla.
(5) Ministerstvo vnitra, policie, Vojenská policie a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.
(6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, zvláštním právním předpisem.35)
(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy35b).
34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb.
35) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
35a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz