Paragraf § 109 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 109
(1) Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
(2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění,
a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění,
b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle § 93,
c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,
d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle § 118,
e) který žádá o výměnu řidičského průkazu Evropských společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu podle § 108,
g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
(3) Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost držitele řidičského oprávnění.
(4) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. b) je rozhodnutí o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 93.
(5) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. c) je rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 a 99.
(6) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 písm. d), e), f) a g) je žádost o vydání řidičského průkazu.
(7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele.
(8) K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) jedna fotografie podle § 92 odst. 4 písm. e),
c) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 1 písm. d),
d) řidičský průkaz Evropských společenství nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e),
e) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. f),
f) poškozený řidičský průkaz Evropských společenství, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. g).
(9) Po podání žádosti podle odstavců 6, 7 a 8 příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně
a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7 písm. a) až c) a doklad totožnosti vrátí žadateli,
b) zaznamená z přiloženého řidičského průkazu nebo řidičského průkazu Evropských společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu a vrátí doklad žadateli.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a vzor žádosti o vydání řidičského průkazu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz