Paragraf § 106 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 106
(1) Mezinárodní řidičský průkaz obsahuje tyto údaje:
a) jméno a příjmení držitele,
b) datum a místo narození držitele,
c) fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku držitele,
d) obec trvalého nebo přechodného pobytu držitele na území České republiky,
e) skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž držení mezinárodní řidičský průkaz osvědčuje,
f) datum vydání mezinárodního řidičského průkazu,
g) datum platnosti mezinárodního řidičského průkazu,
h) název, sídlo a otisk razítka úřadu, který mezinárodní řidičský průkaz vydal,
i) sérii a číslo mezinárodního řidičského průkazu,
j) sérii a číslo řidičského průkazu, na základě kterého byl mezinárodní řidičský průkaz vydán,
k) záznamy o omezení řidičského oprávnění podle § 93, § 100 odst. 9 a § 101 odst. 7.
(2) Do mezinárodního řidičského průkazu je možno na žádost držitele řidičského oprávnění zapsat označení, titul nebo vědeckou hodnost. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se na jeho návrh pouze jedno označení, jeden titul nebo jedna vědecká hodnost, kterou občan určí.
(3) Platnost mezinárodního řidičského průkazu se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle však na dobu tří let ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a na dobu jednoho roku ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zápisu údajů podle odstavců 1 a 2.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz