Paragraf § 105 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 105
Údaje zapisované do řidičského průkazu
(1) Řidičský průkaz obsahuje tyto údaje:
a) jméno a příjmení držitele,
b) datum a místo narození držitele,
c) rodné číslo držitele,
d) fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku držitele,
e) obec trvalého nebo přechodného pobytu držitele na území České republiky,
f) podpis držitele,
g) skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž udělení držiteli řidičský průkaz osvědčuje, a datum prvního udělení řidičského oprávnění pro každou skupinu a podskupinu řidičského oprávnění,
h) datum vydání řidičského průkazu,
i) datum platnosti řidičského průkazu,
j) název, sídlo a otisk razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal,
k) sérii a číslo řidičského průkazu,
l) záznamy o omezení řidičského oprávnění podle § 93, § 100 odst. 9 a § 101 odst. 7.
(2) Do řidičského průkazu je možno na žádost držitele řidičského oprávnění zapsat označení absolventa vyšší odborné školy (dále jen "označení"), akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy (dále jen "titul") nebo vědeckou hodnost.32) Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se na jeho návrh pouze jedno označení, jeden titul nebo jedna vědecká hodnost, kterou občan určí.
(3) Pokud je pořízení podpisu držitele řidičského průkazu spojeno s těžko překonatelnou překážkou, nahradí se otiskem palce ruky.
(4) Řidičský průkaz obsahuje místo pro datový čip, do kterého se zapisují strojově čitelné údaje o názvu dokladu, kódu České republiky jako vydávajícího státu, jménu a příjmení držitele, čísle a sérii řidičského průkazu, skupině a podskupině řidičských oprávnění a o omezení řidičského oprávnění.
(5) Prováděcí právní předpis upraví způsob zápisu údajů podle odstavců 1 a 2 v řidičském průkazu a podrobnosti o velikosti a umístění místa pro datový čip v řidičském průkazu.
32) § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz