Paragraf § 119 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 119
(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona34a). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče 32b).
(2) Registr řidičů obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) evidenci vydaných řidičských průkazů,
c) evidenci skupin a podskupin udělených řidičských oprávnění,
d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství,
f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů,
i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení,
j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
n) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu4),
o) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu4).
4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32b) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz