Paragraf § 94 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 94
Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme
a) jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela zdravotní způsobilost,
b) jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela odbornou způsobilost.
(2) Držitel řidičského oprávnění se může vzdát řidičského oprávnění.
(3) Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
b) adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění,
d) datum udělení řidičského oprávnění.
(4) K oznámení podle odstavce 3 musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Po podání oznámení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c) a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.
(5) Vzdání se řidičského oprávnění podle odstavce 2 vezme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 3 na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění.
30) Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz