Příl – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Příl.
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání
   
------------------------------------------------------------------------   
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích     Počet
                                bodů
------------------------------------------------------------------------           
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny
nebo podskupiny řidičského oprávnění               7
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím 
jiné návykové látky                        7
------------------------------------------------------------------------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce 
ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem              7
------------------------------------------------------------------------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření
ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že
dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno
s nebezpečím pro jeho zdraví                   7
------------------------------------------------------------------------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému
vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou,
ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví       7
------------------------------------------------------------------------
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při
které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví        7
------------------------------------------------------------------------
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění
osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze 
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných
věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo 
neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené
opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se
na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody                 7
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové 
době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho 
vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší 
než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití 
jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové 
látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem         6
------------------------------------------------------------------------
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem
zakázáno                             6
------------------------------------------------------------------------
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení
se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není
dovoleno                             6
------------------------------------------------------------------------
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je
to zakázáno                            6
------------------------------------------------------------------------
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen
řidičský průkaz                          6
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu
tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích            5
------------------------------------------------------------------------
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení
profesní způsobilosti řidiče4)                  5
------------------------------------------------------------------------
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku
o zdravotní způsobilosti                     5
------------------------------------------------------------------------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec                   5
------------------------------------------------------------------------
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči 
zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj"
daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou
oprávněnou k řízení tohoto provozu                5
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce
nerušené a bezpečné přejití vozovky                4
------------------------------------------------------------------------
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou řidič odbočuje               4
------------------------------------------------------------------------
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci
nebo při otáčení a couvání                    4
------------------------------------------------------------------------
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič
povinen dát přednost v jízdě                   4 
------------------------------------------------------------------------
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení 
stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle 
zvláštních právních předpisů42)                  4
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních
vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního
předpisu2) podléhá                        4
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než 
která byla vozidlu přidělena                   4
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém
ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na
jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené
nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně
sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody 
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po
poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní
nehody                              3
------------------------------------------------------------------------
držení telefonního přístroje     nebo jiného hovorového nebo
záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení
vozidla                              3
------------------------------------------------------------------------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1
a více mimo obec                         3
------------------------------------------------------------------------
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech,
kdy je řidič povinen tak učinit                  3
------------------------------------------------------------------------
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho
jízdního pruhu do druhého                     3
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo 
v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič 
ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu 
v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile        3
------------------------------------------------------------------------
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním
předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního
právního předpisu                         3
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Nedovolená jízda po tramvajovém pásu               2
------------------------------------------------------------------------
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem
nebo užít ochrannou přílbu                    2
------------------------------------------------------------------------
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní
pás při přepravě dětí podle § 6                  2
------------------------------------------------------------------------
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou
řidič způsobil                          2
------------------------------------------------------------------------
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel       2
------------------------------------------------------------------------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než
30 km.h-1 mimo obec                        2      
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla 
motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce 
nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené 
v § 35 odst. 1                          1
------------------------------------------------------------------------
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu           1
------------------------------------------------------------------------
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla        1
------------------------------------------------------------------------
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové
značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší
dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu
předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 
28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)            1
------------------------------------------------------------------------
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy,
popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením    1
------------------------------------------------------------------------
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy  1     
------------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
42) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz