Paragraf § 101 – Správní řád

§ 101
Nové rozhodnutí
Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže
a) je to nezbytné při postupu podle § 41 odst. 6 věty druhé,
b) novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta,
c) nové rozhodnutí z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popřípadě po částech; zkrácení doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti je možné pouze tehdy, stanoví-li tuto možnost zákon,
d) rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona, nebo
e) tak stanoví zvláštní zákon.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz