Paragraf § 117 – Správní řád

§ 117
Námitky
(1) Proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat, může povinný nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost, podat námitky.
(2) Námitky nelze podat, pokud usnesení bylo již vykonáno nebo jiný úkon proveden.
(3) Námitky mají odkladný účinek, jen
a) směřují-li proti usnesení, jímž byla odložena nebo přerušena exekuce,
b) směřují-li proti exekučnímu příkazu, jímž byla nařízena exekuce vyklizením,
c) směřují-li proti usnesení, jímž byla zastavena exekuce,
d) uplatňuje-li se některý z důvodů uvedených v § 115 písm. a), b), e), f) nebo g), anebo
e) rozhodne-li o tom z vážných důvodů exekuční správní orgán.
(4) O námitkách rozhoduje exekuční správní orgán. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz