Paragraf § 109 – Správní řád

§ 109
Exekuční výzva
(1) Nehrozí-li vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen, může exekuční správní orgán před nařízením exekuce vyzvat povinného ke splnění nepeněžité povinnosti exekuční výzvou a určit mu náhradní lhůtu, v níž má být splněna.
(2) Exekuční výzva je vydávána usnesením, které kromě náležitostí uvedených v § 68 obsahuje
a) označení exekučního titulu, na jehož základě se vydává,
b) vymezení nepeněžité povinnosti, která má být splněna, údaje o původní lhůtě, ve které měla být nepeněžitá povinnost splněna, a den, k němuž jsou údaje v exekuční výzvě uvedeny,
c) určení náhradní lhůty, v níž má být nepeněžitá povinnost splněna, a
d) upozornění, že pokud nebude nepeněžitá povinnost splněna v určené náhradní lhůtě, exekuční správní orgán po marném uplynutí této lhůty nařídí exekuci.
(3) Proti exekuční výzvě se nelze odvolat.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz