Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Způsoby oceňování majetku a služeb
 • § 3 – Členění staveb
 • § 4 – Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její část7)
 • § 5 – Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se a) ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby; u stavby
 • § 6 – Oceňuje-li se stavba výnosovým způsobem, stanoví vyhláška způsob výpočtu ceny, způsob zjištění výnosu a výši míry kapitalizace
 • § 7 – Oceňuje-li se stavba porovnávacím způsobem, stanoví vyhláška hlediska, která se při porovnání berou v úvahu.
 • § 8 – Oceňování bytu a nebytového prostoru
 • § 9 – Členění pozemků
 • § 10 – Oceňování stavebního pozemku
 • § 11 – Oceňování zemědělského pozemku
 • § 12 – Oceňování lesního pozemku
 • § 13 – Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků
 • § 14 – Členění trvalých porostů
 • § 15 – Oceňování lesního porostu
 • § 16 – Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin
 • § 17 – Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, některých majetkových
 • § 18 – Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
 • § 19 – Oceňování kótovaných cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu
 • § 20 – Oceňování kótovaných cenných papírů neobchodovaných na regulovaném trhu a nekótovaných cenných papírů
 • § 21 – Oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů
 • § 22 – Oceňování pohledávek a závazků, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • § 23 – Oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech
 • § 24 – Oceňování podniku
 • § 25 – Zákon č. 526/1990 Sb.
 • § 26 – Zákon České národní rady č. 265/1991 Sb.
 • § 28 – Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb.
 • § 29 – Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb.
 • § 30 – Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.
 • § 31 – Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.
 • § 33 – Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 3 až 8
 • § 34 – Ustanovení tohoto zákona se použijí pro případ vyvlastnění, jen pokud mezinárodní smlouvy o ochraně investic, kterými je Česká
 • § 35 – Pokud je předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí skutečnost, která nastala před účinností tohoto zákona, postupuje se
 • § 36 – Účinnost zákona
© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz