Paragraf § 29 – Zákon o oceňování majetku

§ 29
Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb. a zákona č. 96/1996 Sb., se mění takto:
1. § 4 odst. 3 včetně poznámky č.1) zní:
"(3) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu1) platná ke dni smrti zůstavitele.
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".
2. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Cenou podle odstavce 1 je cena zjištěná podle zvláštního předpisu1) ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.
3. § 16 zní:
§ 16
Věcná břemena, opětující se plnění
Je-li předmětem daně nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo opětujícího se plnění zřízeného jinak než věcným břemenem, je základem daně jeho cena zjištěná podle zvláštního předpisu.1)".

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz