Stavební zákon (183/2006 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Základní pojmy
 • § 3 – Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové
 • § 4 – Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby
 • § 5 – Působnost ve věcech územního plánování
 • § 6 – Orgány obce
 • § 7 – Orgány kraje
 • § 8 – Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy
 • § 9 – Rada obcí pro udržitelný rozvoj území
 • § 10 – Ministerstvo obrany
 • § 11 – Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a
 • § 12 – Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu a
 • § 13 – Obecné stavební úřady
 • § 14 – Jestliže si ministerstvo vyhradí působnost podle § 12 odst. 2 písm. a)
 • § 15 – Speciální stavební úřady
 • § 16 – Vojenské a jiné stavební úřady
 • § 17 – Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
 • § 18 – Cíle územního plánování
 • § 19 – Úkoly územního plánování
 • § 20 – Zveřejňování písemností
 • § 21 – Územně plánovací informace
 • § 22 – Veřejné projednání
 • § 23 – Zástupce veřejnosti
 • § 24 – Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost
 • § 25 – Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie,
 • § 26 – Územně analytické podklady
 • § 27 – Pořizování územně analytických podkladů
 • § 28 – Aktualizace územně analytických podkladů
 • § 29 – Projednání územně analytických podkladů
 • § 30 – Územní studie
 • § 31 – Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních
 • § 32 – Obsah politiky územního rozvoje
 • § 33 – Návrh politiky územního rozvoje
 • § 34 – Schválení politiky územního rozvoje
 • § 35 – Aktualizace politiky územního rozvoje
 • § 36 – Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo
 • § 37 – Návrh zásad územního rozvoje
 • § 38 – Posouzení návrhu zásad územního rozvoje ministerstvem
 • § 39 – O upraveném a posouzeném návrhu zásad územního rozvoje se koná veřejné projednání21)
 • § 40 – Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména
 • § 41 – Vydání zásad územního rozvoje
 • § 42 – Aktualizace zásad územního rozvoje
 • § 43 – Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále
 • § 44 – Pořízení územního plánu
 • § 45 – Úhrada nákladů na pořízení územního plánu
 • § 46 – Návrh na pořízení územního plánu
 • § 47 – Zadání územního plánu
 • § 48 – Pokud je tak stanoveno v zadání územního plánu, zajistí pořizovatel pro obec zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na
 • § 49 – Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování
 • § 50 – Návrh územního plánu
 • § 51 – Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
 • § 52 – O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání21)
 • § 53 – Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných
 • § 54 – Vydání územního plánu
 • § 55 – Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
 • § 56 – Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu
 • § 57 – Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu
 • § 58 – Zastavěné území
 • § 59 – Není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii katastrální mapy
 • § 60 – Úřad územního plánování vede o návrhu zastavěného území projednaného s dotčenými orgány řízení o jeho vydání; námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58
 • § 61 – Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot
 • § 62 – Pořízení regulačního plánu
 • § 63 – Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu
 • § 64 – Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci
 • § 65 – Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování
 • § 66 – Pořízení regulačního plánu na žádost
 • § 67 – O návrhu regulačního plánu projednaném s dotčenými orgány se koná veřejné projednání21)
 • § 68 – Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu regulačního plánu
 • § 69 – Vydání regulačního plánu
 • § 70 – Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu
 • § 72 – Pořizování regulačního plánu se spojuje s postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu11)
 • § 73 – Posuzování regulačního plánu pořizovaného z podnětu
 • § 74 – Posuzování regulačního plánu pořizovaného na žádost
 • § 75 – Řízení o posuzovaném regulačním plánu
 • § 76 – Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité
 • § 77 – Územním rozhodnutím je rozhodnutí o
 • § 78 – Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li
 • § 79 – Rozhodnutí o umístění stavby
 • § 80 – Rozhodnutí o změně využití území
 • § 81 – Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • § 82 – Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • § 83 – Rozhodnutí o ochranném pásmu
 • § 84 – Příslušnost k územnímu rozhodnutí
 • § 85 – Účastníci územního řízení
 • § 86 – Žádost o vydání územního rozhodnutí
 • § 87 – Zahájení územního řízení
 • § 88 – Přerušení územního řízení
 • § 89 – Stanoviska, námitky a připomínky
 • § 90 – Posuzování záměru žadatele
 • § 91 – Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení
 • § 92 – Územní rozhodnutí
 • § 93 – Doba platnosti územního rozhodnutí
 • § 95 – Zjednodušené územní řízení
 • § 96 – Územní souhlas
 • § 97 – Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební
 • § 98 – Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území vydává v přenesené působnosti rada obce. Dotýká-li
 • § 99 – Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební
 • § 100 – Územní opatření o asanaci území se vydává na základě průzkumu dotčeného území a vyhodnocení stavu staveb a pozemků z hlediska ohrožení
 • § 101 – K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření
 • § 102 – Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena,
 • § 103 – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
 • § 104 – Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • § 105 – Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění
 • § 106 – Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2
 • § 107 – Pokud by ohlášená stavba podle § 104 odst. 1
 • § 108 – Výrobky, které plní funkci stavby
 • § 109 – Účastníkem stavebního řízení je
 • § 110 – Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje
 • § 111 – Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména,
 • § 112 – Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před
 • § 113 – Stavební úřad může ve stavebním řízení na svůj náklad přizvat autorizovaného inspektora; navrhne-li stavebník přizvat autorizovaného
 • § 114 – Námitky účastníků řízení
 • § 115 – Stavební povolení
 • § 116 – Se souhlasem dotčených orgánů může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav,
 • § 117 – Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá
 • § 118 – Změna stavby před jejím dokončením
 • § 119 – Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a)
 • § 120 – Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122
 • § 121 – Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1
 • § 122 – Kolaudační souhlas
 • § 123 – Předčasné užívání stavby
 • § 124 – Zkušební provoz
 • § 125 – Dokumentace skutečného provedení stavby
 • § 126 – Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného
 • § 127 – Stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívaní stavby na základě oznámení osoby, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit
 • § 128 – Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • § 129 – Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • § 130 – V povolení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav anebo zařízení stanoví stavební úřad podmínky vyplývající z technických požadavků na
 • § 131 – Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno.
 • § 132 – Společné zásady
 • § 133 – Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních
 • § 134 – Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením (§ 118 odst. 3
 • § 135 – Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob
 • § 136 – Neodkladné odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací, popřípadě vyklizení stavby může stavební úřad nařídit
 • § 137 – Nezbytné úpravy
 • § 138 – Stavební příspěvek
 • § 139 – Údržba stavby
 • § 140 – Vyklizení stavby
 • § 141 – Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • § 142 – Účastníci řízení
 • § 143 – Autorizovaným inspektorem může ministr pro místní rozvoj, po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů
 • § 144 – Funkce autorizovaného inspektora zaniká
 • § 145 – Za bezúhonnou se pro účely jmenování autorizovaným inspektorem nepovažuje osoba,
 • § 146 – Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Ve smlouvě může být sjednána
 • § 147 – Autorizovaný inspektor odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů, stanovisek, jakož i jiných dokumentů
 • § 148 – Autorizovaný inspektor nesmí svoji činnost vykonávat u staveb, na kterých se podílel, podílí nebo má podílet při jejich přípravě
 • § 149 – Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad
 • § 150 – Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a další úkony s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení jednotného
 • § 151 – Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání
 • § 152 – Stavebník
 • § 153 – Stavbyvedoucí a stavební dozor
 • § 154 – Vlastník stavby a zařízení
 • § 155 – Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému
 • § 156 – Požadavky na stavby
 • § 157 – Stavební deník
 • § 158 – Vybrané činnosti ve výstavbě
 • § 159 – Projektová činnost ve výstavbě
 • § 160 – Provádění staveb
 • § 161 – Vlastníci technické infrastruktury
 • § 162 – Evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu a vkládá do ní data na
 • § 163 – Politiku územního rozvoje a zprávu o jejím uplatňování ukládá ministerstvo.
 • § 164 – Zásady územního rozvoje, včetně dokladů o jejich pořizování ukládá krajský úřad; zásady územního rozvoje opatřené záznamem
 • § 165 – Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem
 • § 166 – Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro
 • § 167 – Veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle tohoto zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná
 • § 168 – Opatření obecné povahy po dni nabytí jeho účinnosti opatří příslušný orgán záznamem o jeho účinnosti; ustanovení § 75
 • § 169 – Obecné požadavky na výstavbu
 • § 170 – Účely vyvlastnění
 • § 171 – Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • § 172 – Vstupy na pozemky a do staveb
 • § 173 – Pořádková pokuta
 • § 174 – Expertní součinnost
 • § 175 – V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat
 • § 176 – Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů
 • § 177 – Mimořádné postupy
 • § 178 – Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 • § 179 – Za přestupek podle § 178
 • § 180 – Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
 • § 181 – Za správní delikt podle § 180
 • § 182 – Společná ustanovení
 • § 183 – Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
 • § 184 – Při přezkoumání opatření obecné povahy vydaných podle tohoto zákona soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době
 • § 185 – Poskytovatelé údajů poskytnou údaje o území pro pořízení územně analytických podkladů nejpozději do 9 měsíců po dni nabytí
 • § 186 – Politiku územního rozvoje pořídí ministerstvo a předloží vládě ke schválení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • § 187 – Územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
 • § 188 – Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007
 • § 188a – Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci
 • § 189 – Za zastavěné území se považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dosavadních právních předpisů v územním plánu
 • § 189a – Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 a při povolování
 • § 190 – Obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci
 • § 191 – Městské a obecní úřady, které nebudou vykonávat působnost obecného stavebního úřadu, jsou povinny předat nejpozději do 30 dnů od
 • § 192 – Vztah ke správnímu řádu
 • § 193 – Ministerstvo vydá právní předpisy k provedení § 21 odst. 4
 • § 194 – K provedení § 169
 • § 195 – Výjimky z kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 24
 • § 196 – Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit
 • § 197 – Zrušovací ustanovení
 • § 198 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 143
 • Příl – Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování
© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz