Paragraf § 25 – Zákon o oceňování majetku

§ 25
Zákon č. 526/1990 Sb. , o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., se mění takto:
§ 1 odst. 2 včetně poznámky č.1) zní:
"(2) Cena je peněžní částka
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz