Paragraf § 19 – Zákon o oceňování majetku

§ 19
Oceňování kótovaných cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu
(1) Kótované cenné papíry19)
a) tuzemské nebo zahraniční, obchodované na tuzemském regulovaném trhu nebo současně na tuzemském i zahraničním regulovaném trhu, se oceňují kurzem vyhlášeným na tuzemské burze21) v den ocenění. Pokud nebylo v den ocenění cenným papírem na tuzemské burze obchodováno, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na tuzemské burze v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění, pokud byl v tomto dni cenný papír obchodován. Nebyl-li cenný papír obchodován na tuzemské burze v těchto posledních 30 dnech, ocení se nejnižším dosaženým kurzem vyhlášeným ve stejném období u ostatních organizátorů tuzemského mimoburzovního trhu cenných papírů,
b) tuzemské a zahraniční, obchodované pouze na zahraničním regulovaném trhu, se ocení kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu ve státě sídla emitenta ke dni ocenění, a není-li k dispozici, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v tomto státě v období uvedeném v písmenu a). Pokud se cenným papírem neobchoduje na regulovaném trhu ve státě sídla emitenta, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v období uvedeném v písmenu a) ve státě, v němž byl cenný papír přijat k obchodování na regulovaném trhu. Pokud byl ve stejný den vyhlášen kurz na regulovaném trhu ve více státech, ocení se nejnižším vyhlášeným kurzem. Při postupu podle druhé a třetí věty se přednostně uplatní kurz vyhlášený na burzách cenných papírů určených opatřením Ministerstva financí po dohodě s Českou národní bankou. Kurz cenného papíru v zahraniční měně se přepočte kurzem devizového trhu České národní banky platným ke dni ocenění. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz amerického dolaru k této měně vyhlášený ústřední bankou státu s touto měnou.
(2) Nebyl-li kurz cenného papíru uvedeného v odstavci 1 vyhlášen v období 30 dnů přede dnem ocenění na žádném trhu, ocení se cenný papír jako neobchodovaný na regulovaném trhu podle § 20.
19) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
21) Burza cenných papírů, a. s., Praha.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz