Paragraf § 75 – Stavební zákon

§ 75
Řízení o posuzovaném regulačním plánu
(1) Pořizovatel v dohodě s příslušným úřadem zveřejní27) informaci o posudku a o dokumentaci vlivů. Současně zveřejní posudek a dokumentaci vlivů způsobem umožňujícím dálkový přístup a vystaví je spolu s návrhem regulačního plánu.
(2) Každý31) může zaslat pořizovateli vyjádření k posudku a dokumentaci vlivů ve stejné lhůtě, v jaké lze uplatnit námitky a připomínky k návrhu regulačního plánu. Pořizovatel s vyjádřeními neprodleně seznámí příslušný úřad.
(3) Posudek, dokumentace vlivů a vyjádření podle odstavce 2 musí být projednány na veřejném projednání za účasti příslušného úřadu. Pořizovatel oznámí konání veřejného projednání nejméně 15 dnů předem. Pořizovatel může toto projednání sloučit s veřejným projednáním o návrhu regulačního plánu.
(4) Příslušný úřad nejdéle do 15 dnů ode dne veřejného projednání zašle stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí30) pořizovateli. Pořizovatel zohlední toto stanovisko způsobem podle zvláštního právního předpisu30). Stanovisko je součástí odůvodnění návrhu regulačního plánu.
27) § 16 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
30) § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
31) § 9 odst. 8, § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz