Paragraf § 73 – Stavební zákon

§ 73
Posuzování regulačního plánu pořizovaného z podnětu
(1) Při posuzování regulačního plánu pořizovaného z podnětu je oznamovatelem26) pořizovatel. Pořizovatel v dohodě s příslušným úřadem zašle oznámení záměru26) k vyjádření dotčeným orgánům spolu s návrhem zadání. Současně zveřejní27) informaci o oznámení záměru. Každý může zaslat pořizovateli vyjádření k oznámení záměru ve stejné lhůtě, v jaké lze uplatnit požadavky na obsah zadání. Pořizovatel neprodleně seznámí příslušný úřad s vyjádřeními a požadavky veřejnosti a dotčených orgánů.
(2) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení28) pořizovateli do 45 dnů ode dne zveřejnění oznámení záměru. Na základě uplatněných požadavků a závěru zjišťovacího řízení pořizovatel návrh zadání upraví.
(3) Je-li zadání regulačního plánu součástí návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu, postupuje se podle odstavců 1 a 2 přiměřeně; vyjádření k oznámení se uplatňuje ve lhůtě 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení záměru a příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení ve lhůtě pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů k návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu.
(4) Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí28) (dále jen "dokumentace vlivů") příslušnému úřadu. Příslušný úřad zajistí zpracování posudku o vlivech záměru na životní prostředí29) (dále jen "posudek"), avšak dokumentaci vlivů nezveřejňuje.
(5) Pořizovatel zašle v dohodě s příslušným úřadem dokumentaci vlivů s oznámením o společném jednání o návrhu regulačního plánu dotčeným orgánům. Dotčené orgány se mohou k dokumentaci vlivů vyjádřit ve stejné lhůtě, v jaké mohou uplatnit svá stanoviska k návrhu regulačního plánu. Pořizovatel s jejich vyjádřeními neprodleně seznámí příslušný úřad.
(6) Zpracovatel posudku předá posudek příslušnému úřadu a pořizovateli do 60 dnů ode dne, kdy mu byla dokumentace vlivů doručena.
26) § 6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
27) § 16 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
28) § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
29) § 8 odst. 4, § 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz