Paragraf § 25 – Zákon o ochraně spotřebitele

§ 25
Právní postavení
(1) Právní postavení sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele (dále jen "sdružení") upravují zvláštní zákony.15)
(2) Návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů může podat a účastníkem takového řízení může být
a) sdružení, v jehož stanovách jsou tyto cíle uvedeny, nebo
b) subjekt uvedený v seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů (dále jen "seznam oprávněných osob"), aniž je dotčeno právo soudu přezkoumat, zda návrh na zahájení řízení byl podán oprávněným subjektem.
(3) Seznam oprávněných osob je veden Komisí Evropských společenství a je zveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie20).
(4) Do seznamu oprávněných osob může být za Českou republiku navrženo sdružení, pokud
a) bylo založeno v souladu s právním řádem České republiky15),
b) aktivně působí v oblasti ochrany spotřebitelů po dobu alespoň dvou let,
c) je nezávislé a neziskové a
d) má vypořádány veškeré finanční závazky k České republice.
(5) Žádost o zařazení do seznamu předloží sdružení Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu s doklady o splnění podmínek podle odstavce 4. Splňuje-li sdružení stanovené podmínky, navrhne Ministerstvo průmyslu a obchodu Komisi Evropských společenství jeho zařazení do seznamu oprávněných osob.
15) Zejména zákon č. 83/1990 Sb. nebo občanský zákoník.
20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz