Paragraf § 23 – Katastrální zákon

§ 23
Porušení pořádku na úseku katastru se dopustí ten, kdo
a) na opakovanou výzvu katastrálního úřadu se nedostaví bez náležité omluvy nebo závažného důvodu k jednání ani nevyšle svého zástupce a svou neúčastí znemožní nebo ztíží prováděné úkony,
b) na vyzvání katastrálního úřadu neoznačí stanoveným způsobem nesporné vlastnické hranice svých pozemků,
c) na vyzvání nepředloží ve stanovené lhůtě příslušné listiny a geometrické plány pro zápis do katastru nebo neodstraní ve stanovené lhůtě chyby v předložených listinách,
d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve lhůtě stanovené tímto zákonem změny údajů katastru týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem,
e) ohlásí katastrálnímu úřadu nepravdivé údaje k zápisu do katastru,
f) neoprávněně změní údaje v katastru,
g) poškodí katastrální operát,
h) poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku bodu podrobného polohového bodového pole,
i) užije údajů katastru k jiným účelům, než je stanoveno v § 1 odst. 3,
j) šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo nedodrží podmínky šíření údajů katastru stanovené prováděcím právním předpisem.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz