Paragraf § 6a – Katastrální zákon

§ 6a
(1) Jiné údaje katastru než údaje o právních vztazích, závazné údaje katastru (§ 20) a údaje o polohovém určení nemovitostí a katastrálních území je možné přejímat též z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud
a) zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo
b) údaje v nich vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost těchto údajů.10d)
(2) Pokud údaje v informačních systémech, registrech, rejstřících a evidencích veřejné správy nepožívají ochrany dobré víry, katastrální úřad tyto údaje může porovnat s údaji katastru; v případě zjištěných rozporů vyšetří příčiny těchto rozporů a zápisy v katastru uvede do souladu se zjištěným výsledkem šetření. Postup katastrálního úřadu při tomto jednání se řídí ustanovením tohoto zákona o opravě chyb v katastrálním operátu (§ 8).
(3) Ministerstvo vnitra poskytuje orgánům zeměměřičským a katastrálním pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel10e) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu10f).
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou údaje o
a) státních občanech České republiky10g)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
2. datum narození,
3. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
4. rodné číslo,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
7. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
9. rodné číslo otce, matky; v případě, že jim rodné číslo nebylo přiděleno, jejich jména, příjmení a datum narození,
10. rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
11. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
12. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,
b) cizincích, kteří jsou obyvateli,
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
2. datum narození,
3. místo a stát, kde se cizinec narodil,
4. rodné číslo,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. druh a adresa místa pobytu,
7. číslo a platnost povolení k pobytu,
8. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, jejich jméno, příjmení a datum narození,
11. jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
12. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
13. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
10d) § 27 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.
10e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
10f) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
10g) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz