Paragraf § 2a – Zákon o státní sociální podpoře

§ 2a
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to
a)úřady státní sociální podpory, jimiž jsou
1. úřady práce,
2. v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy,
b) krajské úřady,
c) Magistrát hlavního Prahy.
(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.
(3) Výkon působnosti orgánů hlavního města Prahy a krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.
(4) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem1a) s výjimkou území hlavního města Prahy,
b) úřady městských částí hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy ve správních obvodech tvořených územím příslušných městských částí,1b)
c) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu a vykonávajících působnost v rozsahu podle písmene a).
1) Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.
1a) § 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
1b) § 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz