Paragraf § 22 – Zákon o státní sociální podpoře

§ 22
(1) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima nezaopatřeného dítěte uvedená v § 21 odst. 1 násobí, jde-li o
a) dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,00,
b) dítě dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,67,
c) dítě dlouhodobě nemocné, koeficientem 1,34,
d) děti, které se narodily současně, a to v době do tří let jejich věku, koeficientem 1,22,
e) dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání, koeficientem 1,20.
(2) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima dítěte a částka životního minima rodiny uvedená v § 21 odst. 1 násobí, jestliže
a) oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem 1,35,
b) osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,30,
c) jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,05,
d) jde o osamělého rodiče a nejde o případ uvedený v písmenu b), koeficientem 1,17.
(3) Jestliže nezaopatřené dítě je poživatelem částečného invalidního důchodu z důchodového pojištění, nepoužije se pro stanovení výše sociálního příplatku ustanovení odstavce 1 písm. a) až c).
(4) Je-li současně splněno více podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2, stanoví se výše sociálního příplatku s přihlédnutím ke každé podmínce samostatně a vypočte se rozdíl mezi takto stanoveným sociálním příplatkem a sociálním příplatkem stanoveným bez přihlédnutí ke zvýšení podle odstavců 1 a 2. Výše sociálního příplatku pak činí součet rozdílů podle předchozí věty a sociálního příplatku, jehož výše byla stanovena bez přihlédnutí ke zvýšení podle odstavců 1 a 2.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz