Paragraf § 61 – Zákon o veřejných dražbách

§ 61
Protokol o uspokojení pohledávek
(1) O uspokojení pohledávek vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol.
(2) V protokolu o uspokojení pohledávek dražebník uvede
a) datum, místo, čas a druh provedené dražby,
b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel,
c) označení dražebníka, navrhovatele a vydražitele,
d) označení bývalého vlastníka, zástavce a dlužníka,
e) výši výtěžku dražby a vypořádání nákladů dražby,
f) pořadí a způsob uspokojení pohledávek,
g) neuspokojené pohledávky a pohledávky, které nebyly co do vzniku a zajištění předmětem dražby doloženy.
(3) Protokol o uspokojení pohledávek dražebník zašle do 5 dnů od jeho vyhotovení osobám uvedeným v § 43 odst. 5.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz