Paragraf § 34 – Zákon o veřejných dražbách

§ 34
Práva zajišťující pohledávky
(1) Přechodem vlastnictví k předmětu dražby nezanikají zástavní práva a působí vůči vydražiteli; to platí i o právech vyplývajících ze smluv o omezení převodu nemovitosti. Pohledávky těmito právy zajištěné, nejsou-li dosud splatné, se nestávají dnem přechodu vlastnictví předmětu dražby splatnými.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz