Paragraf § 7 – Zákon o veřejných dražbách

§ 7
Kontrolu dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb podle tohoto zákona provádí ministerstvo, které sleduje, zda a jak plní dražebník povinnosti uložené tímto zákonem. Živnostenský úřad zašle neprodleně pravomocné rozhodnutí o udělení koncese nebo o jejím zrušení ministerstvu; ministerstvo uveřejní na
centrální adrese
údaje o dražebníku v rozsahu zveřejňovaném živnostenskými úřady v živnostenském rejstříku.6)
6) § 60 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz