Paragraf § 13 – Zákon o veřejných dražbách

§ 13
Odhad ceny předmětu dražby
(1) Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Odhad nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců. Jde-li o nemovitost, podnik,7) jeho organizační složku,8) nebo o věc prohlášenou za kulturní památku,9) musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce.10) Znalec odhadne i závady, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, a upraví příslušným způsobem odhad ceny.
(2) Osoba, která má předmět dražby v držení, je povinna po předchozí výzvě, v době určené v této výzvě, umožnit provedení odhadu, jakož i prohlídku předmětu dražby. Doba prohlídky musí být ve výzvě stanovena s přihlédnutím k charakteru dražené věci, u nemovitosti zpravidla tři týdny po odeslání výzvy.
(3) Pokud osoba, která má předmět dražby v držení, neumožní provedení odhadu nebo prohlídky předmětu dražby, lze odhad provést na základě dostupných údajů, které má dražebník k dispozici.
7) § 5 obchodního zákoníku.
8) § 7 obchodního zákoníku.
9) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz