Paragraf § 133 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 133
Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm stanovených městskému obvodu a městské části rozhodování zejména o těchto majetkoprávních úkonech:
a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů z majetku města svěřeného městskému obvodu nebo městské části,
b) převod a zastavení movitých věcí a práv,
c) postoupení pohledávek,
d) vzdání se práva a prominutí pohledávky,
e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí výpůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
g) majetková účast na podnikání jiných právnických osob,
h) dohody o splátkách,
i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách,
j) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám,
k) poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz