Paragraf § 24 – Zákon o krajích (krajské zřízení)

§ 24
(1) Kraje mohou spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi.
(2) Na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Spolupráce mezi kraji se uskutečňuje zejména
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona10) dvěma nebo více kraji.
(4) Smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena příslušnými zastupitelstvy, jinak je neplatná.
(5) Smlouva podle odstavce 3 musí obsahovat
a) označení účastníků smlouvy,
b) vymezení předmětu smlouvy,
c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy,
d) způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy,
e) důvody a způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání majetku a majetkových práv.
10) Obchodní zákoník.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz