Paragraf § 61 – Zákon o krajích (krajské zřízení)

§ 61
(1) Hejtman zastupuje kraj navenek.
(2) Hejtmana a náměstka hejtmana (náměstky hejtmana) volí zastupitelstvo z řad svých členů. Hejtman a náměstek hejtmana musí být občany České republiky. Odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu. Rada může ukládat úkoly hejtmanovi jen v rozsahu své působnosti.
(3) Hejtman
a) s náměstkem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje,
b) po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání ředitele bez předchozího souhlasu ministra vnitra je neplatné,
c) stanoví podle zvláštního předpisu21) plat řediteli a ukládá mu úkoly,
d) na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány,
e) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok,
f) odpovídá za informování občanů o činnosti kraje,22)
g) vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon.
h) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a řediteli.
(4) Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.
21) Zákon č. 143/1992 Sb.
22) Zákon č. 106/1999 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz