Paragraf § 1 – Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

§ 1
Účel zákona
(1) K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr")1) se zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva.
(2) Do katastru se zapisují i další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon.1)
(3) Zápisem se rozumí vklad (§ 2), záznam (§ 7), poznámka (§ 9) nebo jejich výmaz.
(4) Zápisy mají právní a evidenční účinky podle tohoto zákona.
1) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz