Paragraf § 61 – Živnostenský zákon

§ 61
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 2
1. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. a) až d) neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo
2. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b) jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce podle § 13 odst. 3.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b).
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz