Paragraf § 35 – Branný zákon

§ 35
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) ve stanovené lhůtě nevrátí vyplněný dotazník (§ 19),
b) v řízení podle tohoto zákona úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají anebo nesplní ohlašovací povinnost,
c) se bez náležité omluvy nedostaví k přezkumnému řízení, nebo
d) úmyslně zničí nebo poškodí anebo zneužije vojenskou knížku, osobní známku nebo povolávací rozkaz.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), spáchaný mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav, lze uložit pokutu do 15 000 Kč; za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), spáchaný za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
(3) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.12)
12) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz